Regulamin programu polityka 0% prowizji

REGULAMIN PROGRAMU „ POLITYKA 0% PROWIZJI”

 

1. Organizatorem Programu „Polityka 0% Prowizji” (dalej „Program”) jest M2-Broker Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie, przy Al. Beliny-Prażmowskiego 9/13A, 31-514 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000527593, o kapitale zakładowym 9 000,00 zł, opłaconym w całości, REGON: 123238120, NIP: 6762480912.

 

2. Status uczestnika Programu uzyskuje osoba (dalej „Uczestnik”), która w okresie trwania Programu zawrze z Organizatorem umowę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, na mocy której Organizator podejmie czynności zmierzające do znalezienia ofert sprzedaży nieruchomości, spełniających oczekiwania Uczestnika.

 

3. Program obejmuje oferty przedstawione przez Organizatora w ramach świadczenia usługi pośrednictwa kupna – sprzedaży nieruchomości pochodzących z rynku pierwotnego.

 

4. Program trwa od dnia ……………….. do odwołania.

 

5. Udział w Programie nie jest limitowany, tj. dany Uczestnik jest uprawniony do skorzystania z Programu dowolną ilość razy w okresie jego obowiązywania. 

 

6 Uczestnik Programu nie ponosi żadnych kosztów na rzecz Organizatora, w tym kosztów czynności związanych z pozyskiwaniem i znalezieniem przez niego ofert odpowiadających Uczestnikom, jak i prowizji za ewentualne sfinalizowanie transakcji.  Prowizję pokrywa strona sprzedająca.

 

7. Organizator jest uprawniony do zmiany warunków niniejszego Regulaminu oraz do odwołania Programu w każdym czasie. Jednakże pomimo zmian postanowień Regulaminu bądź odwołania Programu będzie on obowiązywał w stosunku do tych ofert, które zostały przedstawione Uczestnikom w trakcie trwania Programu.

 

8. Każdy Uczestnik Programu zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie.

 

9. Dane osobowe Uczestników Programu mogą być wykorzystywane przez Organizatora i będzie to czynione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z zasadami zawartymi w  „Polityce bezpieczeństwa danych osobowych w M2 – Broker Sp. z o.o. Sp. k.”, dostępnej pod następującym adresem: Al. Beliny-Prażmowskiego 9/13A, 31-514 Kraków.

 

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

11. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem " Polityka 0% prowizji" będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Co nas wyróżnia