Polityka Prywatności

I. Postanowienia ogólne

1. Każdy korzystający z Serwisu Użytkownik zobowiązuję się do zapoznania z niniejszym Regulaminem oraz Polityką bezpieczeństwa danych osobowych w m2–Broker Sp. z o.o. oraz akceptuje warunki w nich wskazane, jak również zobowiązuję się do respektowania zasad korzystania z Serwisu w nich podanych.

2. Nie zapoznanie się przez Użytkownika z niniejszym Regulaminem oraz Polityką bezpieczeństwa danych osobowych w m2–Broker Sp. z o.o. Sp. k. nie może rodzić odpowiedzialności po stronie Administratora Serwisu.

3. Umowa zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce właściwego adresu URL, przynależnego dla Serwisu oraz akceptacji warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, a ulega rozwiązaniu z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce innego adresu URL..

4. Z tytułu korzystania z Serwisu nie pobiera się od Użytkownika wynagrodzenia. Wynagrodzenie może być pobierane jedynie za Inne Usługi świadczone przez m2–Broker Sp. z o.o. Sp. k. na podstawie odrębnie zawieranych umów.

5. Przedstawione w Serwisie informacje i ogłoszenia, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 r. poz. 121)

6. W razie wyrażenia chęci do zawarcia umowy pośrednictwa sprzedaży i kupna nieruchomości bądź też skorzystanie z Innych Usług, tj. usług świadczonych bezpośrednio przez m2-Broker Sp. z o.o. Sp. k. należy przesłać informację na adres email: [email protected] bądź skontaktować telefonicznie pod nr +48 888 772 777. W zakresie świadczenia usług związanych z pośrednictwem w kupna nieruchomości z rynku pierwotnego m2 – Broker Sp. z o.o. Sp. k. stosuje dla swoich klientów tzw. „Politykę 0% prowizji”, której zasady zostały przedstawione w odrębnym regulaminie dostępnym pod następującym adresem: Al. Beliny-Prażmowskiego 9/13A, 31-514 Kraków.

 

II. Warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną

1. W celu skorzystania z Serwisu Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia we własnym zakresie.

a) Połączenia z siecią Internet

b) Przeglądarkę internetową

c) Inne oprogramowanie wymagane do Usług świadczonych drogą elektroniczną

III. Obowiązki i odpowiedzialność użytkownika

1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w tym niedopuszczalne jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów zamieszczonych w Serwisie wyłącznie na swój własny użytek. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie przez Użytkownika zasobów Serwisu w celach komercyjnych, w szczególności w celu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej.

3. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie przez Użytkownika zasobów udostępnianych przez Serwis w sposób powodujący naruszenie praw autorskich, w zakresie tych materiałów udostępnianych przez Serwis, które są objęte ochroną z tego tytułu.

4. Użytkownicy ponoszą wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody, jakie powstaną w wyniku ich niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami zachowaniami, jak i innymi ich zobowiązaniami wynikającymi z niniejszego Regulaminu.

5. Zakazuje się wprowadzania do Serwisu treści bezprawnych, Użytkownicy ponoszą pełna odpowiedzialność za wprowadzanie takich treści do Serwisu.

 

IV. Obowiązki i odpowiedzialność Administratora

1. m2-Broker Sp. z o.o. Sp. k. oświadcza, że wszelkie informacje, materiały oraz dane umieszczone w Serwisie są gromadzone, redagowane i prezentowane z należytą starannością.

2. Administrator oświadcza, iż będzie dokładał wszelkich starań, by Serwis dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były świadczone na najwyższym poziomie. Jednakże Administrator nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności Serwisu, w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących Serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy, o czym Administrator, w ramach możliwości, będzie informować z odpowiednim wyprzedzeniem. j.

3. Administrator nie będzie ponosił jednak odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu wynikłe z przyczyn technicznych, od niego niezależnych.

4. m2-Broker Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystywania przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności na za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.

V. Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację w zakresie wykonywanych przez Serwis Usług świadczonych drogą elektroniczną w terminie 14 dni od daty wizyty na stronie internetowej Serwisu na następujący adres e-mailowy: [email protected] bądź za pomocą listu poleconego na adres : Al. Beliny-Prażmowskiego 9/13A, 31-514 Kraków.

2. Reklamacja powinna zwierać: imię i nazwisko, adres e-mail, wskazanie zakresu reklamowanej usługi, okoliczności uzasadniające reklamację, a także żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją..

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej prawidłowego zgłoszenia..

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji zwrócić się do Użytkownika o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. W takim wypadku termin rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od daty otrzymania przez Administratora uzupełnionych informacji bądź danych.

 

VI. Ochrona danych osobowych

1. Administrator zastrzega, że w przypadku korzystania z Serwisu oraz niektórych usług Użytkownicy będą zobowiązani do podania określonych danych osobowych..

2. Zasady przetwarzania i gromadzenia danych osobowych uregulowane są odrębnie za pomocą „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w m2 – Broker Sp. z o.o.” dostępnej na stronie www.m2–broker.pl , pod linkiem: ..................................................., z którą Użytkownik ma obowiązek się zapoznać, jako, że jej akceptacja stanowi warunek świadczenia przez Serwis usług drogą elektroniczną.

 

VII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życiem z dniem publikacji.

2. 2.Administrator zastrzega możliwość wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu, które to obowiązywać będą od dnia publikacji w Serwisie. Wszelkie usługi świadczone będą w oparciu o treść Regulaminu obowiązującego w momencie ich zlecenia. .

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą mieć przepisy prawa polskiego, w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 r. poz. 121) oraz ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2013 r. poz. 1422) . .

4. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszego Regulaminu rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie przepisami ustawy Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 101). .

5. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z korzystaniem z niniejszego Serwisu prosimy o kontakt pod adresem email: [email protected] bądź na adres Al. Beliny-Prażmowskiego 9/13A, 31-514 Kraków..

Co nas wyróżnia